‘Overheid heeft regierol voor goed Klimaatakkoord’

Voedseldebat – Weg met wetten die circulaire voedselproductie belemmeren, die oproep klonk er bij Voedselpoort, het voedseldebat tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappij, dat eerder deze week werd georganiseerd het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Tijdens het debat, waaraan Tweede Kamerleden, ondernemers en belangenorganisaties debatteerden over de toekomst van ons voedsel trok dit jaar ruim 120 bezoekers. Het debat maakte onderdeel uit van de Dutch Agri Food Week, waar 12 dagen lang de toekomst van ons eten centraal staat. Aan dit interactieve debat namen drie Tweede Kamerleden deel: Tjeerd de Groot (D66), William Moorlag (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks).

Duurzamere voedselproductie

De klimaatuitdaging voor de landbouwsector en -ketens stond deze editie centraal. Manager Public Affairs van Heineken, Hayte de Jong, pleitte bijvoorbeeld voor een klimaatneutrale keten. GroenLinks Kamerlid Laura Bromet gaf daarop aan dat je echte ondernemers kunt herkennen doordat ze vooruit kijken. Het debat bevestigde het belang van samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. Om nu en in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken én een sterke rol van de overheid noodzakelijk. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld een rol in het bewust maken van ondernemers, vindt Jumbo supermarktondernemer Niek Leussink. “Groen is doen.” Ook Thijs Cuijpers, directeur van LTO Nederland, riep de overheid op om aan te jagen en partijen bij elkaar te brengen. “Zodra boeren en tuinders op de goede manier gestimuleerd worden boeken ze geweldige resultaten.” Tjeerd de Groot riep op om te stoppen met polderen en te beginnen met timmeren. William Moorlag maakte de vergelijking dat vroeger de afvallozing op sloten werd aangepakt en dat dat nu met CO2-uitstoot moet gebeuren door overheid en bedrijfsleven.

Belang van het Klimaatakkoord

Tijdens het debat was er volop aandacht voor het belang van het Klimaatakkoord en de concretiseringsslag die nog moet plaatsvinden. Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Voedsel, gaf aan dat goede voortgang gemaakt wordt en dit jaar het Klimaatakkoord gereed komt met concrete acties. De stellingen waren voer voor discussie en gingen over de regierol van de overheid voor level playing field en het ontlasten van de consument door klimaatvriendelijke producten te subsidiëren.

Bron: Nederland Voedselland

Auteur: Steffen van Beek

Versketens starten platform Fresh Upstream

Platform – Nederlandse versketens zijn begonnen met het uitwisselen van data en hebben daarvoor een versplatform voor in het leven geroepen. Met de oprichting van het platform Fresh Upstream willen de partijen de samenwerking verder optimaliseren.

De initiatiefnemers zijn GroentenFruit Huis, FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. Samen met GS1 Nederland willen zij een de informatievoorziening  in de keten optimaliseren. Het CBL (Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel) is uitgenodigd zich bij het platform aan te sluiten.

Het eerder verschenen rapport “Reis door de Keten” was al aanleiding tot verder overleg van de partijen. Een van de conclusies daarin was dat de informatievoorziening over voedselproducten naar de consument beter moest.  Het eerste resultaat van dat overleg  is de oprichting van Fresh Upstream als platform: een initiërende organisatie, om het gebruik en de ontwikkeling van informatiestandaarden in versketens van grond tot mond te versterken.

Fresh Upstream concentreert zich op (koel)versketens, met name op de schakels in de keten voorafgaand aan de verwerking, het winkelschap of de foodservice: groenten en fruit, vis, vlees, eieren etc. Binnen deze domeinen richt Fresh Upstream zich op standaardisatie van informatie en het efficiënt uitwisselen van informatie tussen ketenpartners.

Philip den Ouden, voorzitter Stichting Fresh Upstream: “Er bestaan al veel, zeer bruikbare standaarden in de keten maar het gebruik is zeer gefragmenteerd. Samen met de stakeholders in de versketens gaan we de fragmentatie te lijf en versnellen we de brede toepassing in de ketens om zodoende efficiënt en effectief aan de vraag naar data over de gehele keten van onze producten te voldoen. “

Bron: Fresh Upstream

Auteur: Steffen van Beek

Voedseldebat toont de diversiteit in beleidspunten

Bijeenkomst - Het was met ruim 170 belangstellenden een zeer geslaagd Voedsel Verkiezingsdebat dat dinsdag 28 februari was georganiseerd door LTO Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Aan het debat namen negen kandidaat-Kamerleden deel. En hoewel de nadruk in het debat lag op landbouw en veeteelt, viel vooral op dat de ervaren Kamerleden het in duidelijkheid duidelijk wonnen van de nieuwelingen.

De negen Kamerleden die in debat gingen met een aantal relaties van de drie belangenorganisaties LTO, CBL en FNLI waren Helma Lodders (VVD), Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA), Henk van Gerven (SP), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Suzanne Kröger (GroenLinks), Sjaak Simonse (SGP) en Esther Ouwehand (PvdD).

Met name Helma Lodders en Carla Dik-Faber wisten als ervaren Kamerleden de aanwezigen met steekhoudende argumenten te boeien, voor de rest betekende het debat meer het toetsen van een aantal onsamenhangende statements, die nauwelijks op enige steun in de zaal bij de aanwezigen konden rekenen; de onderbouwing van wensen en eisen was vaak te wollig en de onderbouwing te weinig concreet.

Desalniettemin blikken LTO Nederland, FNLI en CBL blikken terug op een geslaagd Voedseldebat. Zij wilden vooral laten zien met het gezamenlijke initiatief dat de kracht ligt in de samenwerking  tussen de verschillende schakels in de keten. Want juist om de Agrifoodsector in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken noodzakelijk. Daarom roepen de drie organisaties de politiek, en in het bijzonder het volgende kabinet op om aandacht te hebben voor alle schakels in de keten bij het maken van beleidskeuzes. Alleen zo kan de sector gezamenlijk aan de slag met de uitdagingen van de toekomst.

Tijdens het debat was er volop aandacht voor het belang van de Agrifoodketen voor de Nederlandse economie en kwamen drie thema’s over gezondheid, klimaatimpact en voedselverspilling aan de orde. Deze thema’s werden in stemming gebracht met dilemma’s. Daar werd zowel door de politiek als het publiek kritisch en met humor op gereageerd.

Voedseleducatie

Vrijwel alle negen partijen zien voedseleducatie als een belangrijk middel om een gezond voedingspatroon bij consumenten al van jongs af aan te stimuleren. PvdD, GroenLinks, SP en ChristenUnie gaven ook aan dat de voedselindustrie een belangrijke rol heeft in het aanbod van gezonder voedsel en als dit niet voldoende of niet snel genoeg wordt opgepakt, zullen deze partijen inzetten op aanvullende wetgeving. Helma Lodders van de VVD reageerde hier huiverend op en stelde niets te zien in een ‘koelkastpolitie’. De oproep van D66 om gezamenlijk af te spreken een 'preventiepact' te sluiten kon niet op steun rekenen.

Duurzaamheid

Nederlands voedsel wordt door de meeste Kamerleden als kwalitatief hoogwaardig beschouwd en velen gaven aan dat voedsel hier meer voor gewaardeerd moet worden en dat de prijs van voedsel minder belangrijk zou moeten zijn. Het CDA gaf daarentegen wel aan dat niet iedereen meer kan betalen voor voedsel en dat men niet bij de ander in de portemonnee kan kijken.

Alle partijen willen meer ruimte creëren binnen de huidige mededingingswet om zo een betere samenwerking op het gebied van duurzaamheid tussen producenten mogelijk te maken. Dat is goed nieuws voor LTO Nederland, FNLI en CBL aangezien zij hier meerdere malen om hebben gevraagd.

Vleesconsumptie

Het publiek in de zaal werd gevraagd waar men op let bij de aankoop van vlees. Een overgrote meerderheid gaf aan meer op de wijze van productie (dierenwelzijn, duurzaamheid) te letten en minder op prijs. Voor het duurder maken van vleesproducten leek bij de Kamerleden geen meerderheid te zijn. Veel gehoord argument is dat vlees voor alle consumenten beschikbaar en dus betaalbaar moet blijven.

Suzanne Kröger van GroenLinks stelde als reactie voor om minder vaak vlees te eten. Dit zou ook een antwoord bieden op het klimaatvraagstuk waar de sector mee te maken heeft. Zij werd hierin gesteund door de PvdD, maar andere partijen leken hier niets voor te voelen.

Bron: LTO/CBL/FNLI/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

MeatNL gaat verduurzaming vlees stimuleren

Duurzaamheid - De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen in het netwerk MeatNL om verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren. De activiteiten van MeatNL zijn gericht op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan.

Zo wordt gewerkt aan een methode voor duurzaamheidsborging voor horeca en slagerijen, wordt onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen, en wordt verkend  wat de mogelijkheden zijn voor import of export van duurzamer vlees. In het netwerk MeatNL worden activiteiten opgezet voor en met ondernemers en hun stakeholders, die aan de slag willen met de vermarkting van vlees met een plus voor mens, dier en milieu.

Special aandacht wordt besteed aan het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren (vierkantsverwaarding), door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten. Betere vierkantsverwaarding van duurzamer vlees is in het belang van alle ketenschakels omdat de investeringen in duurzaamheid dan over een groter deel van het dier kunnen worden terugverdiend. Maurits Steverink is binnen het netwerk aangesteld als ketenmanager, die  ondernemers en overige stakeholders praktisch advies geeft, en vraag en aanbod aan elkaar verbindt.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen.

Bron: Alliantie Verduurzaming Voedsel

Auteur: Steffen van Beek